Getting My how to determine if you are disabled To Work

A SanDisk não será responsável por danos indirectos ou derivados (incluindo perda de dados), ou por danos causados por uso impróprio (incluindo a utilização num dispositivo incompatível ou de forma contrária à estabelecida nas instruções de uso), ou por instalação inadequada, reparação não profissional, modificação ou acidente. Esta constitui toda a responsabilidade da SanDisk, a qual nunca excederá o preço que pagou pelo Produto, acrescido das despesas necessárias incorridas para a reclamação de garantia. Os Produtos da SanDisk não devem ser utilizados em aplicações de cuja avaria possa resultar uma lesão ou uma ameaça para a vida, tal como sistemas de suporte de vida.

SanDisk garantiza al comprador o usuario last («Usted»), que este producto (el "Producto"), excluyendo el contenido o software suministrado con o en el producto, estará libre de defectos materiales en la fabricación, se ajusta a las especificaciones del producto publicadas por SanDisk y será adecuado para su uso regular según las instrucciones publicadas durante el For everyíodo de Garantía especificado en la tabla a partir de la fecha de adquisición, siempre que el Producto se comercialice legalmente en el mercado. Esta garantía se le ofrece exclusivamente a Usted y no es transferible.

Trustworthy listing by performance should often base around the independent benchmarking not the numbers the makers are telling.

burst workloads do not symbolize this use situation, no matter how "realistic" They can be for the normal shopper.

A SanDisk ezt a jótállást a végfelhasználó vásárló (az „Ön”) részére garantálja azzal, hogy ez a termék (a „Termék”) – kivéve a Terméken vagy a Termékkel együtt nyújtott tartalmat és/vagy szoftvert – lényeges gyártási hibáktól mentes, megfelel a SanDisk által közzétett termékleírásnak és a közzétett használati útmutatónak megfelelő rendeltetésszerű használatra alkalmas a táblázatban meghatározott Jótállás Időtartama (Guarantee Period) alatt, amely a vásárlás napján kezdődik, feltéve, hogy a Termék jogszerűen került forgalomba hozatalra. Ez a jótállás kizárólag az Ön részére szól és nem átruházható.

Now if read more Intel would stop crawling with the Ivy bridge-E so we could see the LGA 2011 to show its correct colours, lifestyle would be greater. Should you update this review, you may have so as to add from the Corsair Drive GS as major dog. Asus still Placing that garbage Marvell 9128 on boards.

Tämä takuu koskee vain alkuperäisiä SanDisk®-tuotteita. Vain Euroopan talousalueella (ETA) oleville kuluttajille: Western Digital Technologies, Inc. tai sen tytäryhtiöt (”WDT”) eivät tarjoa mitään tukea millekään tuotteille, joita WDT ei ole maahantuonut tai saattanut markkinoille Euroopan talousalueella tai joita ei ole saatettu markkinoille Euroopan talousalueella WDT:n luvalla ja joita ei ole myyty sen valtuutettujen kanavien kautta.

You might return the Product or service soon after very first obtaining a Return Substance Authorization number and adhering to another guidelines listed. For even more information see and select "aid". This warranty is conditioned on the return on the Product. SanDisk is not really responsible for any Product or service dropped or broken all through delivery.

Ausschliesslich für Kunden in Deutschland bzw. soweit gesetzlich zulässig: SanDisk hat das Recht, das Produkt entweder (one) zu reparieren oder (two) es mit einem neuen Produkt von gleicher oder grösserer Leistungsfähigkeit oder mit einem anderweitig gleichwertigen Produkt zu ersetzen.

Spoločnosť SanDisk nezodpovedá za žiadne nepriame alebo následné škody (vrátane straty údajov) ani za škodu vzniknutú v dôsledku nevhodného používania (vrátane používania v spojení s nekompatibilným zariadením alebo spôsobom a na účely iné ako tie, ktoré sú stanovené v pokynoch) alebo nesprávnej inštalácie, neodbornej opravy, úpravy alebo následkom nehody. Spoločnosť SanDisk neručí za žiadne škody mimo tejto záruky a výška jej zodpovednosť nepresiahne nadobúdaciu cenu, ktorú ste za Výrobku zaplatili spolu s nákladmi, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením záruky. Výrobky spoločnosti SanDisk nesmú byť používané s aplikáciami, ktorých zlyhanie môže spôsobiť ohrozenie zdravia alebo života, ako napríklad zariadenia na záchranu života.

SanDisk può, a propria discrezione e laddove consentito dalla legge, alternativamente: (1) riparare o sostituire il Prodotto con un Prodotto nuovo, avente funzionalità equivalente o superiore, oppure con un altro prodotto equivalente; oppure (two) qualora SanDisk non fosse in grado di riparare o sostituire il Prodotto, rimborsare il valore di mercato del Prodotto corrente alla data della richiesta di garanzia.

————————————————————————————————————————————————–

Šī ierobežotā garantija piešķir jums noteiktas likumīgasoline tiesības. Ar valsts, štata un vietējiem likumiem Jums var būt piešķirtas citas tiesības, ko neietekmē šī garantija.

Jūs galite grąžinti Gaminį po to, kai pirma gausite Pavirtinimo dėl grąžinimo numerį ir seksite kitus nurodymus. Jei pageidaujate gauti daugiau informacijos – apsilankykite ir pasirinkite “Pagalba”. Ši garantija sąlygojama Gaminio grąžinimo. SanDisk nėra atsakinga dėl Gaminio praradimo ar pažeidimo pristatymo SanDisk metu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *